top of page

BEZPEČNOSTNÍ, HERNÍ A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

 • Ochrana zdraví je vždy na prvním místě

 • Každý hráč hraje na vlastní riziko

 • Zúčastnit se painballové hry mohou pouze osoby starší 15-ti let. Osoby od 15-ti do 18-ti let jsou ke hře připuštěny pouze v doprovodu plnoleté osoby

 • Hráči na hřiště vstupují v odpovídajícím oblečení

 • Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky

 • Fyzický kontakt mezi hráči je přísně zakázán

 • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny organizátorů

 • Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel. Zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami, poskytnuté od organizátorů.

 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku

 • Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testování a vybíjení zbraní

 • Je zakázané střílet či mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazené ochranné masky. Na pořadatele a na ostatní osoby se nesmí střílet i když mají nasazenou ochrannou masku. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora.

 • Je zakázané lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat les.

 • Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno.

 • Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je organizátor oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry a hráč je povinen zaplatit základní cenu.

 • Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí. Vědom si veškerého nebezpečí je před započetím hry povinen podepsat prohlášení, v němž hráč na sebe bere celé riziko hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním si prohlášení pečlivě přečtěte!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Stáhnout prohlášení o odpovědnosti

UPOZORNĚNÍ :

První pomoc:

 

 1. Při zásahu oka paintballovou kuličkou, oko omýt vlažnou vodou a vyhledat odbornou lékařskou pomoc

 2. Pro drobná poranění je na hřišti k dispozici lékárnička

 3. Hráči a návštěvníci hřiště jsou povinni znát a dodržovat pravidla hřiště a bezpečnostní pravidla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

První pomoc:

 

 1. Při zásahu oka paintballovou kuličkou, oko omýt vlažnou vodou a vyhledat odbornou lékařskou pomoc

 2. Pro drobná poranění je na hřišti k dispozici lékárnička

 3. Hráči a návštěvníci hřiště jsou povinni znát a dodržovat pravidla hřiště a bezpečnostní pravidla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PLATÍ JEN PRO HRÁČE S VLASTNÍM PAINTBALLOVÝM VYBAVENÍM

Paintballová zbraň, a ochranná maska musí splňovat tyto podmínky:

 

1. Zbraň musí být vybavena spolehlivou pojistkou             bránící účinně neúmyslnému výstřelu a                     bezpečnostním závěrem hlavně

 

2. Počáteční rychlost kuličky nesmí být vyšší než             90m/s

 

3. Medium určené pro práci paintballových zbraní  musí     být naplněno ve schválených tlakových obalech

 

4. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno plnění

    tlakových lahví ze svých zásobníků v prostoru hřiště

 

5. Ochrana očí, uší a obličeje musí být zajištěna             ochrannou maskou s bezpečnostním sklem, která je     pro paintball přímo určená, jiná ochrana není z           bezpečnostních důvodů na našem hřišti povolena         (potřebné vybavení si můžete zapůjčit přímo na           našem hřišti)

 

 

 

 

 

 

bottom of page